मूल्य सुची

मूल्य सुची (फाल्गुन २०७८)

क्र स बेर्ना को जात मोल, प्रति बेर्ना बाली लीन समय
1 केरा जी.९(G9) (टिसु कल्चर) रु.४० १३–१४ महिना
2 भूई कटहर (टिसु कल्चर) रु.२८ ६–१८ महिना
3 बाँस (टिसु कल्चर) – (बलकोआ) रु.१७१ ३–४ वर्ष
4 आलु को P.B.S. – (टिसु कल्चर) (कार्डिनल, डिजीरे, जनक देव, एम एस ४२.३, खुमल उज्जवल, आदि ) रु.१५ देखि रु.२० सिजन अनुसार
5 सुना कगती–१ ग्राफ्टेड (जालीघर) रु.१७१ ३ वर्ष
6 सुन कागती–२ ग्राफ्टेड (जालीघर) रु.१७१ ३ वर्ष
7 सुन्तला (धनकुटा तथा खोकू) – ग्राफ्टेड (जालीघर) रु.१५१ ३ वर्ष
8 जुनार ग्राफ्टेड (जालीघर) – (सिन्धुली) रु.१३१ ३ वर्ष
9 सुन कागती–१ (बीजू) रु.४५ ४–५ वर्ष
10 मेवा रु.५० ७ – ८ महिना
11 डै«गन फ्रुट (रातो गुद्दी) रु.१०५ १८ महिना
12 मेन्था (नवीनतम) रु.१.१० ३ महिना
13 पामारोजा (नवीनतम) रु.१.१० ३ महिना
14 लेमन ग्रास (नवीनतम) रु.१.१० ३ महिना
15 सिट्रोनेला (नवीनतम) रु.१.१० ३ महिना
16 कैमोमाइल (नवीनतम) रु.१.१ ४ महिना

नोट :–
१) कृषक समुदाय को लागी प्रोत्साहन स्वरुप विशेष छुट को व्यवस्था छ ।
२) विभिन्न तरकारी समेत अन्य बिरुवाहरु को मुल्य निकट भविष्य मा निर्धारण गरिने छ ।
३) माथीको दर भाऊ नर्सरी बाट बिक्रीको हो । ढुवानी ग्राहक ले आफै गर्न गराउन पर्दछ । आवश्यक भयेमा ढुवानी को सहजीकरण गराउन सकिन्छ ।